100.

Dobre Dzieciństwo Procentuje

„Dobre dzieciństwo procentuje” to nowa inicjatywa Polskiego Czerwonego Krzyża na 100-lecie organizacji. Jest to strategiczny program, który scala wszystkie działania pomocowe organizacji (akcje, projekty, kampanie) na rzecz dzieci z rodzin potrzebujących.

6.12.2017 roku Polski Czerwony Krzyż jako pierwsza organizacja społeczna przystąpił do „Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju”, którego zadaniem jest podkreślenie roli wielosektorowego partnerstwa na rzecz efektywnej realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce. Cele te zostały określone przez ONZ w „Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, takich jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój, sprawiedliwość społeczna.

Walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to jedno z głównych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża. PCK od prawie 20 lat prowadzi program Godne Dzieciństwo, w ramach którego kompleksowo wspiera dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących. Pod hasłem „Zamień głodne dzieciństwo na godne dzieciństwo” prowadzimy liczne kampanie i działania fundraisingowe, dzięki którym pozyskujemy środki na dożywianie dzieci.

Doświadczenia, które zdobyliśmy jako organizacja, realizując program „Godne Dzieciństwo” przekuliśmy w nowy program „Dobre dzieciństwo procentuje”, który jest odpowiedzią na realizację celów zrównoważonego rozwoju oraz na obecne potrzeby dzieci i młodzieży. Godne dzieciństwo postrzegamy nie tylko jako zagrożenie ubóstwem czy niedożywieniem, ale także jako dobre warunki rozwojowe dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokojenia podstawowych potrzeb w sferze emocjonalno-poznawczej, czyli dostęp do edukacji, budowanie poczucia własnej wartości, poszerzanie horyzontów i wyrównywanie szans. W 2018 roku PCK wraz ze specjalistami z różnych dziedzin przeanalizował obecne potrzeby dzieci i swój potencjał jako organizacji i wyłonił 4 filary, które będą stanowić podstawę tej strategii. Są to: dobre odżywianie, zdrowie i zdrowy styl życia, równe szanse edukacyjne i zdrowe relacje z rówieśnikami. Wierzymy, że zabezpieczenie tych potrzeb zaprocentuje w przyszłości dzieci i pozwoli im na równy start w dorosłość. Dobre dzieciństwo procentuje w przyszłości.

W 2019 roku Polski Czerwony Krzyż przygotuje platformę wiedzy, która będzie użytecznym narzędziem dla wszystkich instytucji zainteresowanych pomocą dzieciom. Będzie to baza wiedzy, ale także gotowych projektów i rozwiązań zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym, które są już realizowane przez organizację bądź tych, które będą wdrażane wraz z partnerami.

Jesteśmy liderem wśród organizacji społecznych w Polsce w temacie pomocy dzieciom, znamy potrzeby lokalnych społeczności i zależy nam na tym, aby w efektywny sposób nieść pomoc dzieciom.