65.

Działalność PCK w czasie stanu wojennego

Bezpośrednio po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 r. Polski Czerwony Krzyż przystąpił do realizacji swoich zadań humanitarnych. Podczas wizytacji miejsc internowania i odosobnienia internowani zgłaszali przedstawicielom PCK wiele próśb, m.in. dotyczących pomocy w kontaktach z rodziną lub różnych spraw osobistych np. załatwienia leków, okularów itp.

Przedstawiciele PCK i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża odbyli 79 wizyt w ośrodkach internowania i odosobnienia.

Polski Czerwony Krzyż podejmował u odpowiednich władz interwencje o zwolnienie ze względów humanitarnych kobiet posiadających małe dzieci, chorych lub osoby w podeszłym wieku oraz te, których sytuacja rodzinna była wyjątkowo trudna. W wyniku podejmowanych interwencji wielokrotnie udało się uzyskać zgodę władz na uchylenie decyzji o internowaniu.

PCK podejmował liczne starania o otoczenie właściwą opieką lekarską internowanych, którzy ze względu na stan zdrowia wymagali szczególnej troski i leczenia specjalistycznego.

Biuro Informacji  spełniało również ważną misję, polegającą na przekazywaniu informacji między internowanymi, a ich rodzinami zamieszkałymi w kraju i za granicą, przekazując tzw. messages familaux – wiadomości rodzinne. W czasie Stanu Wojennego przekazało około 7 000 takich wiadomości.